POLITYKA PRYWATNOŚCI

POLITYKA PRYWATNOŚCI

I. INFORMACJE PODSTAWOWE

§ 1.1

Korzystając z serwisu www.movlink.pl dostępnym pod adresem internetowym www.movlink.pl zwanego dalej Serwisem Użytkownik podlega zasadom obowiązującej polityki prywatności. Użytkownik powinien się z nią zapoznać i zaakceptować.

§ 1.2

Administratorem danych osobowych jest firma Movlink Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi, ul. św. Teresy 180. Spółka zarejestrowana jest w Sądzie Rejonowym w Łodzi dla Łódź-Śródmieście, XX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego pod
nr. KRS 0000759651, o nr NIP 947-199-88-18, nr REGON 381890850.

§ 1.3

W trosce o zachowanie prawa do prywatności Użytkowników oraz wypełnienia wymogów wynikających z przepisów prawa, Administrator publikuje ten dokument, który opisuje zasady postępowania z danymi osobowymi, oraz wykorzystywania plików cookies w ramach funkcjonowania Serwisu.

§ 1.4

Serwis zbiera dane osobowe podane dobrowolnie przez Użytkownika podczas –zawierania i wykonywania umów, automatycznie podczas przeglądania Serwisu (adres IP, typ przeglądarki, systemu operacyjnego itp.).

§ 1.5

Dane zbierane są wyłącznie w celu umożliwienia Użytkownikowi pełnego korzystania z funkcjonalności Serwisu, zadania zapytania, nawiązania kontaktu handlowego, w celach związanych z prowadzeniem rekrutacji.


II. GROMADZENIE I CELE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH ORAZ ICH PODSTAWY PRAWNE

§ 2.1

Administrator w szczególności dba o ochronę danych osobowych Użytkowników oraz stosuje odpowiednie rozwiązania organizacyjne i techniczne zapobiegające ingerencji w prywatność Użytkowników przez osoby trzecie. Działania Administratora ukierunkowane są na zagwarantowanie Użytkownikowi poczucia bezpieczeństwa na poziomie odpowiednim do obowiązującego prawa, w tym:

1. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych).

2. Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną

3. Ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne.


§ 2.2

Dane osobowe przekazane przez Użytkownika przechowywane są w bazie danych Administratora i przetwarzane za zgodą Użytkownika lub zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Rodzaj przetwarzanych danych Użytkownika przez Administratora uzależniony jest od sposobu korzystania z Serwisu i zamawianych usług w tym:

1. FORMULARZ KONTAKTOWY na stronie Kontakt, w którym zbierane są dane takie jak: imię, nazwisko, adres e-mail, nr telefonu, treść informacji. Są one wykorzystywane w celu obsługi zapytania skierowanego do Administratora i przechowywane przez czas potrzebny na jego realizację. Podanie danych jest dobrowolne jednakże niezbędne do obsługi i realizacji zapytania, w tym do przygotowania ofert.

2. FORMULARZ KONTAKTOWY Z OFERTĄ PRACY, w którym zbierane są dane takie jak: imię, nazwisko, e-mail, nr telefonu, CV, list motywacyjny. Są one wykorzystywane w celach przeprowadzenia procesu rekrutacji i przechowywane przez czas potrzebny na jego realizację, w przypadku uzyskania dodatkowej zgody, dane osobowe mogą być przechowywane dla celów następnych rekrutacji. Podanie danych jest dobrowolne jednakże niezbędne w procesie rekrutacyjnym.

3. DZIAŁANIA MARKETINGOWE - Użytkownik może wyrazić zgodę na otrzymywanie informacji marketingowych za pomocą komunikacji elektronicznej (telefon, e-mail) poprzez podanie adresu e-mail i/lub numeru telefonu (w serwisie). Jeżeli Użytkownik wyraził zgodę na otrzymywanie informacji marketingowych to jego dane osobowe takie jak adres e-mail, numer telefonu, imię i nazwisko, zgodnie z art. 6 ust 1 pkt a i pkt f Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane dalej „RODO”) przetwarzane będą wyłącznie w celu wysyłania wiadomości mailowych, w granicach udzielonej przez Użytkownika zgody (marketing bezpośredni). Dane będą przetwarzane w tym celu przez okres istnienia prawnie uzasadnionego interesu Administratora, chyba, że Użytkownik odwoła zgodę na przetwarzanie danych w celach marketingowych. Użytkownik w każdej chwili może wycofać zgodę wysyłając wiadomość mailową na adresy e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. W przypadku odwołania takiej zgody dane osobowe zostaną usunięte z bazy Administratora prowadzonej w sposób papierowy oraz elektroniczny w ciągu 14 dni od momentu wpłynięcia zgłoszenia. Usunięte zostaną również kopie danych jak i wszelkie odnośniki do nich, poza dokumentacją zgodnie z Art. 6 ust. 1 lit c (RODO), które Administrator będzie przetwarzać do aż do ustania celów księgowych i podatkowych.

4. KONTAKT TELEFONICZNY - Jeśli Użytkownik zainicjuje z Administratorem kontakt telefoniczny w celu załatwienia konkretnej sprawy, odpowiedzi na pytanie lub nawiązania kontaktu możemy żądać podania danych osobowych tylko wówczas, gdy będzie to niezbędne do załatwienia tej konkretnej sprawy, której dotyczy kontakt. Podstawę prawną stanowi w takim wypadku uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit f RODO). Jeśli Użytkownik nie zgadza się na podanie danych osobowych poprosimy o rozłączenie/zakończenie rozmowy, a załatwienie sprawy wymagającej podania danych nie będzie wówczas możliwe.

5. SERWISY SPOŁECZNOŚCIOWE - Administrator może przetwarzać dane osobowe, osób które polubiły profile społecznościowe Administratora tj. Facebook, Youtube, Linkedin. Te dane przetwarzane są w celu zarządzania profilami, w celu komunikowania się ze społecznością. Dane przetwarzane są w celu promowania marki, budowania i utrzymania społeczności związanej z marką, także w celu kontrolowania treści zamieszczanych komentarzy przed ich publikacją i odmowy ich publikowania bez wskazania przyczyny, a także usuwania komentarzy niezgodnych z prawem, wulgarnych, obraźliwych i innych, które Administrator uzna za bezprawne, w tym treści, które w jakikolwiek sposób mogą naruszać prawa osób trzecich (m.in. prawa autorskie). Dane członków społeczności przetwarzane mogą być także w celach statystycznych i analitycznych oraz w celu dochodzenia roszczeń i obrony przed roszczeniami. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit f RODO).

6. ANALITYKA i MARKETING - Administrator używa w Serwisie mechanizmów analizy i marketingu m.in. usług spółki Google (np. Google Analytics), które umożliwiają gromadzenie danych na podstawie adresu IP Użytkownika w celu analizy sposobu korzystania ze stron Serwisu. Google nie wykorzystuje zebranych danych do identyfikacji Użytkownika, ani nie łączy tych informacji w celu umożliwienia identyfikacji.

7. PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI - W związku z prowadzoną działalnością, Administrator komunikuje się i zbiera dane osobowe w trakcie spotkań i wydarzeń biznesowych, poprzez wymianę wizytówek, kontakt telefoniczny i e-mailowy, utrzymuje relację z dostawcami i Partnerami oraz w innych przypadkach związanych z nawiązywaniem kontaktów biznesowych. Administrator przetwarza te dane dla celów bieżącej komunikacji z partnerami biznesowymi oraz podtrzymania kontaktów z nimi. Podstawą prawną przetwarzania jest w tym wypadku uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit f RODO), polegający na komunikacji i budowaniu kontaktów w związku z prowadzoną działalnością. Dane osobowe zebrane w takich przypadkach przetwarzane są wyłącznie w celu dla jakiego zostały zebrane, a Administrator zapewnia odpowiednią ochronę zgodnie z Art. 32 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 2016/679.


III. UPRAWNIENIA UŻYTKOWNIKÓW

§ 3.1

1. Prawo do informacji o przetwarzaniu danych osobowych – osobie zgłaszającej takie żądanie Administrator przekazuje informację o przetwarzaniu danych osobowych, o celach i podstawach prawnych przetwarzania, zakresie posiadanych danych, podmiotach, którym dane osobowe są ujawniane i planowanym terminie ich usunięcia.

2. Prawo uzyskania kopii danych – Administrator przekazuje kopię przetwarzanych danych, dotyczących osoby zgłaszającej żądanie.

3. Prawo do sprostowania – Administrator na wniosek osoby, której dane dotyczą usuwa niezgodności lub błędy oraz uzupełnia je lub aktualizuje, jeśli są niekompletne lub uległy zmianie.

4. Prawo do usunięcia danych – osoba może żądać od Administratora usunięcia danych, których przetwarzanie nie jest już niezbędne do realizowania żadnego z celów, dla których zostały zebrane. Administrator przechowuje wszystkie dane osobowe przez okres niezbędny do realizacji usług, przewidzianych przepisami prawa oraz do momentu ewentualnego odwołania zgody w zakresie przetwarzania danych osobowych jeśli jest ona podstawą legalizującą to przetwarzanie. Po upływie okresu przetwarzania, dane są nieodwracalnie usuwane lub anonimizowane.

5. Prawo do ograniczenia przetwarzania – Administrator zaprzestaje dokonywania operacji na danych osobowych, z wyjątkiem operacji, na które wyraziła zgodę osoba, której dane dotyczą oraz ich przechowywania, zgodnie z przyjętymi zasadami retencji, lub dopóki nie ustaną przyczyny ograniczenia przetwarzania danych (np. zostanie wydana decyzji organu nadzorczego, zezwalająca na dalsze przetwarzanie danych).

6. Prawo do przenoszenia danych – przysługuje w zakresie w jakim dane są przetwarzane w związku z zawartą umową lub wyrażoną zgodą, Administrator wydaje dane dostarczone przez osobę, której one dotyczą, w formacie pozwalającym na ich odczytanie.

7. Prawo do sprzeciwu wobec innych celów przetwarzania danych – osoba, której dane dotyczą, może w każdym czasie sprzeciwić się przetwarzaniu danych osobowych na podstawie uzasadnionego interesu Administratora (np. dla celów analitycznych lub statystycznych lub ze względów związanych z ochroną mienia). Sprzeciw w tym zakresie powinien zawierać uzasadnienie oraz podlega ocenie Administratora.

8. Prawo wycofania zgody – jeśli dane przetwarzane są na podstawie zgody osoba, której dane dotyczą, ma prawo ją wycofać w dowolnym momencie, co jednak nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed wycofaniem tej zgody.

9. Użytkownik ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego w zakresie ochrony danych osobowych - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

10. Wniosek dotyczący realizacji praw podmiotów danych, Użytkownik może złożyć w formie pisemnej na adres Administratora: Movlink Polska Sp. z o.o. 91-222 Łódź, ul. św. Teresy 180, lub drogą elektroniczną na adres
e-mail:Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

a. Wniosek powinien wskazywać, czego dotyczy żądanie, tj. w szczególności: z jakiego uprawnienia chce skorzystać osoba składająca wniosek (np. prawo do otrzymania kopii danych, prawo do usunięcia danych, itd.); jakiego procesu przetwarzania dotyczy żądanie (np. korzystanie z określonej usługi, aktywność w serwisie internetowym, otrzymywanie informacji handlowych na określony adres e-mail, itp.); jakich celów przetwarzania dotyczy żądanie (np. cele marketingowe, cele analityczne, itp.).

b. Jeżeli Administrator nie będzie w stanie ustalić treści żądania lub zidentyfikować osoby składającej wniosek w oparciu o dokonane zgłoszenie, zwróci się do wnioskodawcy o dodatkowe informacje.

c. Odpowiedź na zgłoszenia zostanie udzielona w ciągu 14 dni roboczych od jego otrzymania. W razie konieczności przedłużenia tego terminu, Administrator poinformuje wnioskodawcę o przyczynach przedłużenia.

d. Odpowiedź będzie udzielana na adres e-mail z którego przesłano wniosek, a w przypadku wniosków skierowanych listownie, listem zwykłym na adres wskazany przez wnioskodawcę.

§ 3.2

Podane przez Użytkownika dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, tj. bez ludzkiej ingerencji w jej podejmowanie.

§ 3.3

Bazy danych Administratora posiadają wszelkie niezbędne i wymagane przez prawo zabezpieczenia przed wglądem osób trzecich lub ich utratą. Administrator zapewnia ich pełne bezpieczeństwo i ochronę zgodnie z Art. 32 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. Dane podawane za pośrednictwem formularzy chronione są dodatkowo poprzez certyfikat SSL zainstalowany na serwerze.

§ 3.4

Administrator dokłada wszelkich starań, aby chronić dane osobowe Użytkowników przed nieuprawnionym dostępem przez osoby trzecie. Administrator nie udostępnia danych osobowych żadnym nieuprawnionym do tego odbiorcom, organizacjom międzynarodowym czy do Państw Trzecich.

§ 3.5

Administrator udostępniania dane osobowe Użytkowników wyłącznie podmiotom współpracującym z Administratorem w zakresie funkcjonowania Serwisu i realizowania zamawianych przez Użytkownika usług w tym:

1. Instytucjom upoważnionym prawnie do ich otrzymania na mocy bezwzględnie obowiązujących przepisów praw krajowych i unijnych.

2. Instytucjom prawnym, księgowym i finansowym.

3. Dostawcom usług technologicznych i informatycznych.

4. Dostawcom usług logistycznych i transportowych.

5. Dostawcom usług marketingowych, e-mail marketingowych, reklamowych.

6. Dostawcom usług analitycznych, statystycznych, audytowych, badań marketingowych, prawnych.


IV. POLITYKA COOKIES

§ 4.1

Administrator gwarantuje Użytkownikom Serwisu prawo wyboru w zakresie udostępniania informacji, które ich dotyczą oraz używa w swoim Serwisie technologii takich jak pliki cookies tj. plików tekstowych, tzw. Ciasteczek. Pliki cookies to małe pliki tekstowe wysyłane przez sklep internetowy i przechowywane na komputerze zawierające pewne informacje związane z korzystaniem z Serwisu. Wykorzystywane przez Serwis pliki cookies mogą mieć charakter tymczasowy lub trwały. Tymczasowe pliki cookies są usuwane z chwilą zamknięcia przeglądarki, natomiast stałe pliki cookies są przechowywane także po zakończeniu korzystania z Serwisu i służą do przechowywania informacji takich jak hasło czy login, co przyspiesza i ułatwia korzystanie z Serwisu.

§ 4.2

Pliki cookies używane są w celu dostosowania zawartości stron internetowych do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania z Serwisu. Używane są również w celu tworzenia anonimowych, zagregowanych statystyk, które pomagają zrozumieć w jaki sposób Użytkownik korzysta z Serwisu co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości, z wyłączeniem personalnej identyfikacji użytkownika.

§ 4.3

Cookies zawierają różne informacje o użytkowniku i historii jego łączności ze stroną. Dzięki nim właściciel serwera, który wysłał cookies, może poznać adres IP Użytkownika, a także na przykład sprawdzić, jakie strony przeglądał on przed wejściem na jego witrynę. Ponadto właściciel serwera może sprawdzić, jakiej przeglądarki używa użytkownik i czy nie nastąpiły informacje o błędach podczas wyświetlania strony. Warto jednak zaznaczyć, że dane te nie są kojarzone z konkretnymi osobami przeglądającymi strony (Użytkownik anonimowy), bez podawania imienia i nazwiska Użytkownika, a jedynie z komputerem połączonym z internetem, na którym cookies zostało zapisane (służy do tego adres IP). Dodatkowo, takie dane są zaszyfrowane w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osobom nieuprawnionym.

§ 4.4

Wykorzystanie plików cookies oraz zebranych za ich pośrednictwem danych osobowych w celach marketingowych, w szczególności w zakresie promowania usług i towarów podmiotów trzecich, wymaga uzyskania zgody Użytkownika. Zgoda ta może być wyrażona poprzez odpowiednią konfigurację przeglądarki, a także może zostać w każdym momencie wycofana, w szczególności poprzez wyczyszczenie historii cookies oraz wyłączenie obsługi cookies w ustawieniach przeglądarki.

§ 4.5

Przeglądarka internetowa bardzo często domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione np. w taki sposób, by blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika. Szczegółowe informacje o możliwości
i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach przeglądarki internetowej pod linkami: Chrome, Firefox, Internet Explorer, Safari, Opera.


V. ZASTRZEŻENIA

§ 5.1

Administrator zastrzega sobie prawo do zmian w polityce prywatności. Użytkownika obowiązuje zawsze aktualna jej wersja, dostępna na stronie www.movlink.pl.-------

Wersja 1.10. 2021 r.


Na naszej stronie internetowej używamy plików cookie. Niektóre z nich są niezbędne dla funkcjonowania strony, inne pomagają nam w ulepszaniu tej strony i doświadczeń użytkownika (Tracking Cookies). Możesz sam zdecydować, czy chcesz zezwolić na pliki cookie. Należy pamiętać, że w przypadku odrzucenia, nie wszystkie funkcje strony mogą być dostępne.

Ok